سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع تجاری بهاره، طبقه 2، واحد 9. تماس: 33242983-087

ترجمه رسمی گواهی‌های کار

 

 

"گواهی‌های کار"

 

۷-۱. گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی: گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۲. گواهی‌های کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان :گواهی‌های کار صادره از مهد کودک‌ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۳. گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات: گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۴. گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمائی و گردشگری : گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره میشوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۵. گواهی‌های صادره از داروخانه‌هاگواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۶. گواهی‌های کار صادره از شرکتها گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی‌های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

۷-۷. گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها: گواهی کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۸. گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان: گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۹. گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی: گواهی‌های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهیهای کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهیهای کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۱۰. گواهی‌‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف : گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی با تأیید اتّحادیه‌های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

تبصره – گواهی‌های کار صادره برای اتباع خارجی مستلزم ارائه اصل پروانه کار یاموافقت کتبی وزارت کار می باشد.


Warning: Unknown: Session callback expects true/false return value in Unknown on line 0