سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع تجاری بهاره، طبقه 2، واحد 9. تماس: 33242983-087

ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

 

"مدارک دانشگاهی"


۴-۱. مدرک کاردانی: مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که حسب مورد، به تأیید ادارت کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۲. کارت دانشجوییکارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

۴-۳. ارزشنامه‌های تحصیلی: ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل ترجمه و تأیید نیست، مگر اینکه مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.

۴-۴. مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۵. مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه‌های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی با ارائه دانشنامه و با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. همچنین مجوز فعالیت پزشکی با مهر و امضاء سازمان نظام پزشکی و داشتن هولوگرام قابل ترجمه و تأیید است. کارت نظام پزشکی با استعلام و تأیید از سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۶. مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است؛ دانشنامه های رشته پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۷. گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: گواهی‌های صادره مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۸. گواهی کار استادان دانشگاه‌های دولتی: گواهی‌های کار مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدۀ ذیربط قابل ترجمه و تائید است.

۴-۹. مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی :مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۴-۱۰. چگونگی تأیید گواهینامه‌های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی: ۱)گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوش مدیریت دولتی وقت، (زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر گردیده است، با رعایت مفاد مصوبه شماره ۴۳۲- ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک معادل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ به صورت زیر قابل ترجمه و تأیید است.

الف : گواهینامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماً باید قبل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ صادر گردیده باشد.

ب : شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان ها و موسسات فوق الاشاره الزاماً باید در متن گواهینامه قید شده باشد.

ج : عبارت (این گواهینامه برای ترجمه ارزش ندارد) در گواهینامه‌های مزبور درج نشده باشد.

د : دارنده گواهینامه نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه نماید.

۲) سایر گواهینامه‌های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای داشتن قابلیت ترجمه و تأیید باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

۴-۱۱. مدارک و گواهی‌های صادره از حوزه‌های علمیه: مدارک صادره از حوزه‌های علمیّه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۲. سرفصل دروس: سرفصل دروس برای کلیّه رشته‌های تحصیلی و کلیّه دانشگاه‌های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۳. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: کارنامه‌های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه‌ها در سربرگ‌های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۴-۱۴. تعیین رتبه قبولی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد : تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاه‌های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های آزاد، با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۵. مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران: مدارک مزبور با تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۶. مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور: مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۷. اصل مدارک: اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده‌های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.


Warning: Unknown: Session callback expects true/false return value in Unknown on line 0