سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع تجاری بهاره، طبقه 2، واحد 9. تماس: 33242983-087

ترجمه رسمی گواهی‌های آموزشی

 

 

"گواهی‌های آموزشی"

 

۵-۱. گواهی‌‌های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای  قابل ترجمه و تأیید می باشد.

اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید است چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن الزامی است.

۵-۲. گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: گواهی‌های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه‌ها مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۳. گواهی‌های مراکز آموزش دوره‌های زبان: گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می شوند با تأیید آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۴. گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۵. گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی: گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید میباشد.

۵-۶ .گواهی‌های صادره از موسسات خصوصی: گواهی‌های صادره از موسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد زیرا این گونه موسسات صرفاً می‌توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند و هنر جویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شوند.

۵-۷. گواهی‌های آموزشی دوره ‌ای با ذکر ساعت : گواهی‌های آموزشی ساعتی، درصورتی قابل ترجمه و تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش‌‌های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضاء شده باشد، گواهینامه‌‌های آموزشی دوره‌ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه‌ها با مهر دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.


Warning: Unknown: Session callback expects true/false return value in Unknown on line 0