سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع تجاری بهاره، طبقه 2، واحد 9. تماس: 33242983-087

ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت‌ها

 

"اسناد و مدارک شرکتها"

 

۶-۱. اساسنامه : اصل اساسنامه و کپی برابر اصل آن توسط ثبت شرکت‌ها و صورتجلسه و اظهار نامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۶-۲. اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام: اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۳. اوراق سهام بورس: اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۴. اوراق سهام شرکت های سهامی خاص: اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص یا بیمارستان‌ها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورتجلسه شرکت یا اظهار نامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۵. روزنامۀ رسمی: اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۶. گواهی‌های مالیاتی:  گواهی‌های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی درصورتی می توانند برای شرکت‌های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

۶-۷. لیست بیمهلیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۸. گواهی‌های بیمه : گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۹. قراردادهای شرکت های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم میشود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱۰.قراردادهای صادرات و واردات : قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱۱. قراردادهای بخش دولتی : قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است، مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید.

۶-۱۲. کارت اقتصادی کارت‌های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱۳. کارت بازرگانی : کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است؛ رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تأیید می باشد.


Warning: Unknown: Session callback expects true/false return value in Unknown on line 0